TERESA MARKOWSKA WOJCIECH MARKOWSKI BIURO RACHUNKOWE S.C. ul. Lwowska 55, 35-301 Rzeszów

Jak wygląda prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

praca biurowa

Księga przychodów i rozchodów jest jednym z najprostszych sposobów księgowania wydatków i wpływów. Z tego też powodu cieszy się największą popularnością wśród przedsiębiorców. Za pomocą KPiR przedsiębiorca określa dochód podlegający opodatkowaniu, a także to, jaka będzie wysokość opodatkowania za dany rok podatkowy oraz podstawa opodatkowania. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów spoczywa na spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich oraz osobach fizycznych zatrudnionych w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, jeżeli ich przychody w roku poprzednim były niższe niż 2000000 euro po przeliczeniu na polską walutę.

W jaki sposób prowadzi się KPiR?

Księga przychodów i rozchodów składa się z 17 opisanych kolumn, w których należy umieścić wszystkie informacje związane z wydatkami i wpływami. Znaleźć tam można również dane kontrahentów. KPiR może być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Nie ma przeszkód, aby jej prowadzeniem zajął się przedsiębiorca, jednak przekazanie tego obowiązku księgowemu daje gwarancję, że księga będzie przejrzysta, uporządkowana, a co najważniejsze – poprawnie uzupełniona, bez braków czy niejasnych transakcji.

Za dobrze prowadzoną uznaje się ewidencję, która jest spójna, a wpisy wprowadzane są chronologicznie. Każdy wpis musi być zaopatrzony w numer porządkowy, datę wpływu lub wydatku oraz jego kwotę. Ważne jest także umieszczenie daty, danych kontrahenta i krótkiego opisu transakcji. Wpisy należy wprowadzać do księgi po zakończeniu dnia. Co ważne, ewidencja sprzedaży w księdze nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą spis przy pomocy kasy fiskalnej. Prawidłowe prowadzenie KPiR jest ważne nie tylko ze względów estetycznych – błędy w ewidencji mogą skutkować karą grzywny o wysokości do 5000000 zł.

Wróć do bloga